Városlista
2023. december 11, hétfő - Árpád

Cégregiszter | Egyéb

Bilux Autósiskola Győr

Győr, Je­re­váni u. 42.; Bor­sos Mik­lós u. 7.; Vá­ros­ház tér 3.

A Bi­lux Au­tós­is­kola Győr-​Mo­son-​Sop­ron me­gye leg­na­gyobb au­tós­is­ko­lája. Évente mint­egy hat­ezer ügy­fe­lünk sze­rez kü­lön­féle jár­mű­ve­ze­tői jo­go­sít­ványt, szak­tan­fo­lyami vég­zett­sé­get.

In­duló tan­fo­lya­ma­ink:
Leg­kö­ze­lebb in­duló tan­fo­lya­ma­ink hely­szí­ne­i­ről és idő­pont­ja­i­ról a www.biluxiskola.hu weboldalunkon tá­jé­ko­zód­hat.

kapcsolat